O metodě Act&Learn

O metodě Act & Learn

Metoda Act & Learn klade důraz na osvojení schopnosti aktivně mluvit a porozumět. V lekcích jsou zábavnou formou zapojeni všichni studenti již od 1. hodiny. Základ výuky tvoří dobře známý a populární film. DVD s filmem ve vyučovacím jazyce dostane každý student ještě před první lekcí a má tak možnost film zhlédnout a získat první bližší kontakt s cizím jazykem. Samotná výuka se skládá z jednotlivých filmových scén, každému studentovi je přidělena role. Na základě dialogů mezi filmovými postavami dochází k osvojení slovní zásoby, správné výslovnosti a gramatických pravidel. Nepřekládáme slovo od slova, ale pochopíme scénu jako celek. Tímto postupem získáváte schopnost doopravdy porozumět a komunikovat v cizím jazyce, ne jen „biflovat“ slovní zásobu a gramatiku odděleně. Díky tomu, že je daný film všeobecně známý a navíc jste již měli možnost zhlédnout jej i v cizím jazyce, dochází k jednoduššímu pochopení a rychlejšímu osvojení výše uvedených jazykových dovedností. Během lekcí slyšíte, mluvíte a jednáte, čímž se učíte slovní zásobu, gramatiku, výslovnost a to vše v rámci jednoho celku, bez izolace jednotlivých jevů. Zbavíte se ostychu mluvit v cizím jazyce a veškeré jazykové dovednosti si osvojíte v praxi. Výuka probíhá ve velmi malých skupinkách (max. 5 osob), každý student je aktivně zapojen do hodiny.


Jazykové úrovně

Naše kurzy jsou rozlišeny podle jazykových úrovní tzv. evropského referenčního rámce (viz. informace níže) a také studijní materiály jsou uzpůsobené každé jazykové úrovni. S výběrem stupně pokročilosti Vám rádi pomůžeme, v případě zájmu nás prosím kontaktujte. Úvodní zařazení do určité jazykové úrovně je třeba chápat jako orientační, nemusí být závazné. Pokud máte v průběhu kurzu pocit, že je pro Vás lekce nepřiměřeně obtížná nebo naopak až příliš snadná, rádi Vás bezplatně přeřadíme do skupiny s odpovídající jazykovou úrovní.

Jazykové úrovně

Europass: Evropské úrovně – Stupnice pro sebehodnocení, Stáhnout PDF [online]:
https://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/european-language-levels-cefr